Enligt beräkningar kostar alkohol, drog, och läkemedelsmissbruk samhället runt 150 miljarder kronor per år, medan kommuner och landsting satsar ungefär en tiondel av denna summa på missbruksvård. Enligt uppskattningar återbetalar sig en behandling med 3 till 8 gånger den satsade summan, vilket innebär att ökade satsningar på missbruksvården på sikt skulle ha stora positiva samhällsekonomiska fördelar. De humana vinsterna som uppnås genom satsningar på missbruksvården, går inte att mäta i kronor och ören. I spåren av missbruket följer dock olika persontragedier i form av splittrade familjer, försummelse, våld och brottslighet. Missbruket drabbar inte bara personen som använder alkohol eller droger utan i högsta grad även dennes närstående, vänner, arbetskamrater, syskon, föräldrar, partners och barn. Ökade satsningar på missbruksvården kan således påverka livet positivt för en stor andel människor och stoppa spiraleffekten av missbruk som fortsätter över generationsgränserna.

Forskningen visar att det kan vara både genetiska eller sociala faktorer, ofta en kombination av båda två, som ligger till grund för att ett beroende av alkohol och andra droger uppstår. Får en individ med missbruksproblematik tidiga insatser kan man således förhindra att problemen går vidare till nästa generation. Utökade insatser krävs både som ökade medel till befintlig ”Behandling för missbruk” samt till ökad information kring missbruksproblematiken och bättre kompetens hos varje drogterapeut. Det är mycket viktigt att satsa på preventiva åtgärder för att tidigt upptäcka riskbeteenden gällande alkohol, droger och läkemedel. Detta kan ske genom insatser på arbetsplatser och inom vården, och minst lika viktigt eller ännu viktigare genom riktade insatser mot ungdomar. Detta kan ske genom informationsinsatser inom skola och offentliga rum där ungdomar vistas utanför skoltid.  Det är framförallt viktigt att se till att det finns sådana offentliga utrymmen kvar för ungdomar att vistas på, såsom fritidsgårdar, idrottsanläggningar och andra platser där det finns möjlighet att ägna sig åt och utveckla förmågor och intressen.